Çapraz bulaşmayı önlemek için, odalar arası fark basınç değerlerinin standartlarda belirtilen kabul limitleri içerisinde olup olmadığı test edilir ve gerekirse çözüm önerileri sunulur.