Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “YETERLİK BELGESİ” ve Türkak akreditasyonuna sahip olan Laboratuvarımızda, çevre mevzuatı kapsamında yapılması zorunlu olan ölçüm ve analizler yapılmaktadır. Laboratuvarımız tarafından bu ölçüm ve analizler; Çevre Etki değerlendirmesi (ÇED) kapsamında,

  • Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan izin başvurularında,
  • Tesisten çıkan emisyonun ve hava kirliliğinin önlenmesi kapsamında yapılan tetkik ve tespit çalışmalarında,
  • Tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında yapılarak ilgili mevzuatlara göre raporlanmaktadır.