Batı Laboratuvarı

Ankara

Tarafsız, Bağımsız ve Güvenilir Bir Kuruluştur.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı

BATI Laboratuvarı

BATI Laboratuvarı Çevre Ölçüm Hizmetleri Bilişim Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. edinilen bilgi ve tecrübelerle, 2014 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Özel sektör ve kamu kuruluşlarına çevre mevzuatı ve İş Güvenliği kanunu kapsamında zorunlu olan ölçüm, analiz, test ve periyodik muayene hizmetlerini tek çatı altında birleştirerek sunan BATI LABORATUVARI, bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur.

Aydınlatma Ölçümleri

Tüm sektörlerde yapılan işlerin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de çalışanların göz sağlığının korunması açısından ortam aydınlatmasının uygun olması gerekmektedir.

Gürültü Ölçümü

Çalışma ortamındaki gürültünün yüksek olması, çalışanı fizyolojik ve psikolojik yönden olumsuz etkiler, kalıcı işitme kaybına sebep olur ve iş verimini düşürür.

Toz Ölçümü

Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme, analiz ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır.

Termal Konfor

Termal konfor şartlarını sağlamayan ortamlar, çalışanlarda ısı çarpması, deri bozuklukları, moral bozukluğu ve dikkat dağınıklığına sebep olduğundan iş kazalarının artmasına ve verimin düşmesine sebep olmaktadır.

Titreşim Ölçümleri

Tüm ölçümler yasalar ve yönetmeliklerde belirtilen metot, cihaz ve ölçüm teknikleri ile konusunda uzman personellerimiz tarafından yapılmakta olup ölçme ve değerlendirme sonuçları rapor halinde sunulmaktadır.

Gaz ve Kimyasal Ölçümü

Çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan çeşitli maddelerin varlığı ve etkilerinin saptanması, kontrol altına alınması amacıyla iç ortam gaz ve kimyasal ölçümleri yapılmalıdır.


İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçüm

Üretim tesisleri faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan toz ve gaz gibi kirleticilerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve tesislerin ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığını belirlemektedir.

Çevresel Gürültü Ölçümü

Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu, kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve bu tedbirler için çevresel gürültü seviyesinin ölçülerek belirlenmesi gerekmektedir.

Topraklama Kontrolü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Paratoner Kontrolü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği dış yıldırımlık sistemlerinin yılda en az bir defa olmak üzere yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Elektrik Tesisat Kontrolü

Bu maddede Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve mevcut kurulu tesislerde ise; açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Periyodik Ekipman Kontrolleri

Makinelerin veya parçalarının zamanla işlevini yitirmesi iş kazaların artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması bir gereklilik olmuştur

Mimari Akustik Rapor

31.05.2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Binaların Gürültüden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; mimari akustik raporlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, kamuya açık tesis, işletme ve binalarda, insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler, yapı içinde oluşan komşuluk gürültülerini kontrol altına alması ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırlanan raporlardır.

Mimari Akustik Proje

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ile A veya B performans sınıfını belirleyen binalar için Mimari Akustik Proje hazırlanması gerekmektedir.